Loading....

Regulace hluku z venkovních veřejných hudebních produkcí II – Francie

Zatímco v ČR byla v roce 2016 vyňata regulace hudebních produkcí pod širým nebem novelou  ze zákona o ochraně veřejného zdraví č. 267/2015 Sb., ve Francii došlo ve stejném roce k pravému opaku. Respektive k zásadnímu zpřísnění podmínek pro pořádání těchto produkcí.

To se tehdy samozřejmě neobešlo bez různých protestních akcí hudebních lobbistů. Obdobně jako v případě připravované pražské vyhlášky dobře posloužila fanouškovská základna. Jenže Francie není ČR a tak byla regulace bez milosti přijata (a v roce 2023 ještě zpřísněna). S tehdejšími nářky hudebního průmyslu se můžete seznámit v těchto článcích:

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/23/frances-music-scene-under-threat-from-new-restrictions-on-noise

https://www.audiology-worldnews.com/awareness/3180-regulations-concerning-music-venues-changing-in-france

Stejně jako Velká Británie, má tedy i Francie regulaci hluku z hudebních produkcí přímo v zákoně. Tu pak rozvíjí v podzákonných předpisech.

Regulace zákonem

Zákoník veřejného zdraví – kapitola VI: Prevence rizik související s hlukem

Zákoník veřejného zdraví obsahuje v kapitole VI: Prevence rizik související s hlukem článek R1336-5 tuto generální klauzuli:

Žádný konkrétní hluk nesmí délkou trvání, opakováním nebo intenzitou negativně ovlivňovat hlukové poměry v okolí nebo zdravotní stav člověka na veřejném nebo soukromém místě, ať už je vytvářen člověkem nebo prostřednictvím jiné osoby, věci, kterou má v péči, nebo zvířete svěřené do jeho odpovědnosti.

Článek R1336-1 stejného zákoníku upravuje množství podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí pod širým nebem. Například pokud mají na akci přístup děti do 6 let, nesmí hladiny akustického tlaku překročit 94 A-vážených decibelů za 15 minut a 104 C-vážených decibelů za 15 minut. Pořadatel je povinen průběžně zaznamenávat hladiny zvuku v A a C vážených decibelech, kterým je veřejnost vystavena, a uchovávat tyto záznamy po dobu 6 měsíců pro případné kontroly. Pořadatel musí vytvořit poslechově odpočinkové zóny nebo, pokud to není možné, stanovit odpočinkové přestávky, během kterých hladina zvuku nepřekročí 80 A vážených decibelů za 8 hodin. (platí pro místa nad 300 osob + opakující se produkce).

Podle článku R1336-2 zákoníku musí „provozovatel, producent, pořadatel zvukové produkce, kterému byla na základě smlouvy svěřena odpovědnost za bezpečnost veřejnosti, nebo zástupce odpovědný v místě za činnosti, které se tam odehrávají, předat zástupci pověřenému kontrolou veškeré informace a dokumenty týkající se ustanovení článku R. 1336-1 a prováděcí vyhlášky, jakož i ustanovení článku R. 571-27 zákoníku o životním prostředí.

Článek R1336-3 obsahuje tento kontrolní mechanismus: „Pokud prefekt nebo v Paříži policejní prefekt zjistí nedodržení ustanovení článku R. 1336-1, provede opatření definovaná v článku L. 171-8 zákoníku o životním prostředí.“ Opatření v článku L171-8 zákoníku o životním prostředí jsou: 1) výzva, 2) kauce, pozastavení provozu, správní pokuta až 45.000 E (1.125.000 Kč) + denní penále 4.500 E (112.500 Kč). ZDROJ: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846886

Článek R1336-8 definuje speciální sledované parametry zvuku: „Spektrální výskyt je definován jako rozdíl mezi hladinou okolního hluku v normalizovaném oktávovém pásmu, včetně daného hluku, a zbytkovou hladinou hluku v témže oktávovém pásmu, která se skládá ze všech obvyklých venkovních a vnitřních hluků odpovídajících běžnému užívání prostor uvedených v druhém odstavci článku R 1336-6, pokud se daný hluk nevyskytuje. Mezní hodnoty pro spektrální vznik hluku jsou 7 decibelů v normalizovaných oktávových pásmech se středem na 125 Hz a 250 Hz a 5 decibelů v normalizovaných oktávových pásmech se středem na 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz. V předchozím článku R1336-7 jsou upraveny další podmínky parametrů zvuku.

Článek R1336-16 je sankčním ustanovením, podle kterého je možné pořadatelům zabavit zvukovou aparaturu: „Jednotlivci jsou rovněž vystaveni dodatečnému trestu zabavení zvukových systémů nebo zařízení používaných při spáchání deliktu. Právnickým osobám, které jsou odpovědné, za podmínek stanovených v článku 121-2 trestního zákoníku, za delikty definované v R. 1336-14 a R. 1336-15 hrozí trest propadnutí zařízení nebo zvukového zařízení, které byly použit ke spáchání deliktu

Zákoník životního prostředí – Pododdíl 1: Místa otevřená pro veřejnost kde se provozují činnosti zahrnující produkci zesíleného zvuku

Podle článku R571-25 zákoníku životního prostředí musí pořadatel venkovní veřejné hudební produkce dodržet i podmínky uvedené v tomto pododdíle.

V článku R571-25 je uvedeno, že „emise hluku z veřejné hudební produkce, které se odehrávají v uzavřeném prostoru, nezpůsobí překročení mezních hodnot spektrálního výskytu 3 decibelů v normalizovaných oktávách od 125 hertzů do 4 000 hertzů ani překročení celkového limitu výskytu 3 A vážených decibelů v prostorách určených k bydlení nebo k užívání s dlouhodobou přítomností osob. Nařízení vydané společně ministry zdravotnictví, životního prostředí a kultury stanoví další ukazatele, které je třeba zohlednit v souladu s platnými normami, jakož i technická opatření určená k ochraně životního prostředí.

Článek R571-26 určuje tyto další konkrétní podmínky pro pořadatele:

I. – Provozovatel, kterému byla na základě smlouvy svěřena odpovědnost za veřejnou bezpečnost, osoba právně odpovědná za místo přístupné veřejnosti, ať už uzavřené nebo otevřené, kde se obvykle konají činnosti spojené se produkcí zesílených zvuků, nebo osoba odpovědná za festival, je povinen vypracovat studii o vlivu hlukové zátěže s cílem zabránit obtěžování hlukem, které by mohlo ovlivnit klid a ticho nebo zdraví obyvatel žijících v okolí.

II. – Studie dopadu hluku se vypracovává v souladu s příkazem uvedeným v článku R. 571-26. Zkoumá dopad různých možných konfigurací systému distribuce zesíleného zvuku na hlukovou zátěž. Zejména může dojít k závěru, že je nutné instalovat omezovače akustického tlaku v souladu s podmínkami definovanými příkazem uvedeným v článku R. 571-26. Tato studie musí být aktualizována v případě změn v uspořádání prostor, změn činností nebo změn v systému rozptylu zvuku, které nebyly uvedeny v původní studii.

III. – V případě kontroly musí být provozovatel schopen předložit úředníkům uvedeným v článku L. 571-18 dokumentaci ke studii hluku.

Regulace nařízením

Nařízení ze dne 17. dubna 2023 o prevenci rizik spojených s hlukem a zesíleným zvukem přijaté na základě článků R. 1336-1 až R. 1336-16 zákoníku o veřejném zdraví a článků R. 571-25 až R. 571-27 zákoníku o životním prostředí.

Toto poměrně aktuální nařízení tří ministrů francouzské vlády dále upřesňuje podmínky pro pořádání různých akcí včetně veřejných hudebních produkcí pod širým nebem.

Toto nařízení stanovuje konkrétní způsoby měření hudební produkce, jeho zaznamenávání a kontrolu. Dále v článku 5 stanovuje povinný obsah dopadové studie, kterou musí pořadatel předem vypracovat. Studie musí obsahovat minimálně:

– totožnost provozovatele místa, výrobce, provozovatele zvuků, který v rámci smlouvy převzal odpovědnost za veřejnou bezpečnost, nebo právního manažera místa, kde se činnost odehrává;
– totožnost a kontaktní údaje odborníka, který provedl dopadovou studii;
– datum dokončení dopadové studie;
– popis činnosti, místa, jeho vybavení a ozvučení a jeho dalšího hlučného zařízení;
– náčrt představující zejména rozmístění činností, zdrojů emisí hluku, míst měření, prostory přístupné veřejnosti, expozici veřejnosti, možný dopad na místní obyvatele;
– analýza prostředí místa včetně umístění sousedních budov;
– analýzu předvídatelných hlukových dopadů plánované činnosti podle různých předpokládaných konfigurací v prostředí místa;
– popis hlavních řešení pro předcházení hlukové zátěži pro místní obyvatele;
– požadavek na instalaci omezovačů akustického tlaku v případě požadavku.

Dopadová studie musí zohledňovat okolní aktivity zahrnující vysílání zesílených zvuků a případně navrhuje odpovídající opatření k zamezení hlukové zátěže místních obyvatel.

Článek 6 upravuje závazné požadavky na limitéry hluku, takto: „Limitéry akustického tlaku, zmíněný(é) v článku R. 571-27 Kodexu pro životní prostředí a případně předepsaný dopadovou studií, se považují za vyhovující požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje NF S31-122-1 standard ve verzi z roku 2017 nebo ekvivalentu. Limitéry jsou instalovány v souladu s doporučeními dopadové studie, seřízeny a plombovány odborníky nezávislými na provozovně. Ty vydávají osvědčení o seřízení pro každý omezovač akustického tlaku, které obsahuje zejména:

– totožnost provozovny;
– totožnost a kontaktní údaje odborníka, který omezovač instaloval;
– datum dokončení instalace;
– technické vlastnosti omezovače pro seřízení zařízení;
– prohlášení o shodě nastavení omezovače s požadavky dopadové studie.

Soud: hluk z hudby v plážovém baru

Dne 14. 1. 2020 vynesl Nejvyšší soud Francie (La Cour de cassation) rozsudek ve věci dovolání č. 19-82.085, který se týkal posouzení situace ze dne 29. 7. 2021 kdy se na základě stížnosti místních obyvatel h dostavili strážníci městské policie do restaurace „Le Nikki Beach“, kde zjistili, že „zvuk přehrávané hudby je venku jasně slyšitelný a má vysokou intenzitu, a sepsali oznámení o přestupku s odkazem na články R. 1334-30, R. 1334-31, R. 1334-36 zákona o veřejném zdraví a R. 1337-7 uvedeného zákona.“

V napadeném rozsudku, v němž byla obžalovaná uznána vinnou ze spáchání přestupku spočívajícího ve vydávání hluku, který narušuje klid a ticho v sousedství, a byla jí uložena pokuta ve výši 200 eur, se uvádí, že z článku R. 1337-7 francouzského zákona o veřejném zdraví vyplývá, že skutečnost, že je zdrojem určitého hluku, jiného než hluku vyplývajícího z profesionální činnosti, který narušuje klid a ticho v sousedství, je trestná pokutou stanovenou pro přestupky třetí třídy.

Soudci rovněž konstatovali, že paní A. byla ředitelkou a byla jedinou odpovědnou osobou, která byla přítomna v době spáchání přestupku, a že byla konkrétně odpovědná za zajištění dodržování uvedených norem, včetně norem týkajících se hluku, a za zajištění dodržování klidu a ticha v sousedství; že mohla snížit zjištěnou hladinu hluku při zásahu strážníků městské policie; a že je proto třeba potvrdit rozsudek o vině a trestu.

Ještě bude někdo tvrdit, že open air festivaly a venkovní koncerty nejsou v Evropě regulovány? V následujících týdnech přineseme reporty z dalších zemí. Pokud někdo občanům, terorizovaným hlukem z těchto produkcí někdo nadává do komunistů, měl by se nejprve přesvědčit, jak regulace funguje na západ od našich hranic.

,
Back To Top