Loading....

V ČEM JE PROBLÉM

Většinou je motivací pořadatelů hlučných venkovních akcí tedy tzv. hudebních „šmejdů“ ve městech maximalizace zisku. Ve městě je totiž většinou dostatek platících zákazníků a  zároveň jsou náklady na pronájem pozemků oproti ohleduplným pořadatelům, který si platí pronájem hal k tomu určených, minimální. Vše je bohužel často na úkor stovek až tisíců rezidentů žijících v okolí. Tito hudební „šmejdi“ se tak rozšiřují po celé republice. Zatím nikdo v ČR ale nepřekonal extrém v podobě festivalu LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR společnosti LMB podnikatele Michala Filipa a festival LEDÁRNY OPEN AIR společnosti Netradiční koncerty pánů Kamila Šíra a Tomáše Staňka, který svým umístěním v širším centu hlavního města a délkou přes jedno roční období jednoznačně v bezohlednosti vedou. 

Problémem je elektronicky zesilovaná hudební produkce obsahující různé více či méně obtěžující složky. Se vzdáleností se rovněž mění i spektrum hudebního hluku. S delší vzdáleností začnou převládat dunivé tóny, které jsou mimořádně obtěžující. Navíc nízkofrekvenční složky hudebního hluku pronikají přes zdi a okna do domů a bytů, viz. níže bass-beat efect. Právě proto se například ve Francii vůbec nemůže stát to co zde, neboť kodex veřejného zdraví v čl. R 1336-5 uvádí: Žádný hluk nesmí délkou trvání, opakováním nebo intenzitou negativně ovlivňovat hlukové poměry v okolí nebo zdravotní stav člověka na veřejném i soukromém místě, ať už je vytvářen člověkem nebo prostřednictvím jiné osoby, věci, kterou má v péči, nebo zvířete svěřené do jeho odpovědnosti Podmínkou pořádání veřejné hudební produkce je zpracování hlukové studie, která musí splnil limity v území, instalace limitérů zvuku s certifikovaným záznamovým zařízením a mnoho dalších podmínek. Sankcí za porušení mnoha podmínek je pak mimo vysokých pokut i propadnutí zařízení vytvářející hluk. U nás není tato oblast již vůbec regulována, existuje pouze doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, které je nezávazné a proto ho nikdo nedodržuje.

Veřejná hudební produkce vytváří tzv. bass-beat efekt resp. tzv. raving, který se nese do širokého okolí, a zejména údolím Vltavy z Lucerna Music Baru Open Air, tedy z Ledáren Braník.

„Díky nízkofrekvenčnímu charakteru veřejné hudební produkce se zvukové vlny šíří s malým útlumem na velkou vzdálenost a snadno pronikají obvodovými stěnami staveb do jejich vnitřních obytných prostor, kde se díky vyfiltrování vyšších frekvencí a vytváření kvasistojatého vlnění (vlnová délka je úměrná resp. srovnatelná s geometrickými rozměry místnosti) jejich rušivý charakter zesiluje. Výsledný efekt je pak uvnitř subjektivně vnímán jako pulsující dunění, které nenese prakticky žádnou hudební informaci.“

Často nejde o tzv. ojedinělou nebo krátkodobou expozici fyzických osob hluku z veřejné produkce hudby, neboť za tu se považuje „veřejná hudební produkce, kdy poslech hudby je hlavním předmětem pořádané produkce (např. festivaly, koncerty), provozovaná ve venkovním prostoru nejvýše 3 na sebe navazující kalendářní dny tak, že tato období po sobě následují nejdříve až po 3 kalendářních týdnech.

Pokud poslední den produkce hudby připadá na den před pracovním dnem, měla by být produkce hudby ukončena nejpozději do 22.hod. toho dne.“

Zdroj: Národní referenční laboratoř pro komunální hluk, ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru, Ministerstva zdravotnictví

PŘIDEJTE SE K PETICI A VRAŤTE ZPĚT KLIDNÝ BRANÍK

ZÁKONY A PRÁVO OBČANŮ

"KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" říká čl. 35 Listiny základních práv a svobod České republiky (LZPS), která je součástí naší Ústavy. Ochrana před hlukem je rovněž součástí práva na ochranu zdraví (čl. 31 LZPS), ochranu vlastnictví (čl. 11 LZPS) a ochranu soukromého a rodinného života ( čl. 10 LZSP).  ​ Dále problematiku upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí), která podle všeho nebyla do právního řádu ČR správně transponována, zákon č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, a další. Ve hře je samozřejmě i další iniciativa zákonodárná. ​ Na právním zastoupení jsme již dohodnuti s advokátní kanceláří znalou místních poměrů v hlavním městě Praze.

JAK JE TO MOŽNÉ?

JAK JE TO MOŽNÉ

JAK JE MOŽNÉ, ŽE SI POŘADATEL LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR V ŠIRŠÍM STŘEDU HLAVNÍHO MĚSTA, V NAPROSTO NEVHODNÉM MÍSTĚ ÚDOLÍ ŘEKY, DOVOLÍ CELÉ LÉTO TÉMĚŘ KAŽDÝ DEN POŘÁDAT VEŘEJNOU HUDEBNÍ PRODUKCI? Nejpravděpodobnější motivací pořadatele je maximalizace zisku, bohužel na úkor nás okolních obyvatel. Obvyklý pronájem haly, arény, či jiného prostoru sloužícího k těmto účelům je nesrovnatelně nákladnější. Pořadatel (jehož manželka je advokátkou), využil "skuliny" v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Díky novele č. 267/2015 Sb. (pozměňovací návrh zdravotního výboru č. 3 - poslanec Vít Kaňkovský) není veřejná hudební produkce považována za hluk ve smyslu tohoto zákona. Smyslem, novely který se evidentně neosvědčil, bylo přenést regulaci hudební produkce na obce (v tomto případě hlavní město Praha).
Pořadatel totiž využívá laxnosti, resp. jak sám uvádí dokonce přímé podpory úředníků Prahy 4 a zastupitelky hl. m. Prahy Hany Třeštíkové u kterých zákonodárce naopak regulaci hudební produkce předpokládal. Dochází tedy k paradoxní situaci, kdy se úředníci staví na stranu podnikatele a podporují jeho bezohlednou snahu o maximalizaci zisků proti vlastním občanům. NEVĚŠTĚ HLAVU. NEJDE O JEDINÝ ZPŮSOB OBRANY!

VÁŠ HLAS JE DŮLEŽITÝ

Hluk z koncertů v Braníku, které se letos konají téměř denně, je enormní. Zatěžuje zejména obyvatele Braníka, starého Barrandova, Hlubočep a Chuchle.

 

PŘIDEJTE SE K PETICI JEŠTĚ DNES

KDO JE ZA TO ODPOVĚDNÝ?

MAJITEL

Majitelem pozemků parcelní číslo 1922, 1923, 1924 a 1929 na čísle listu vlastnictví 7872, ze kterých se hluk z veřejné hudební produkce pořadatele Lucerna Music Bar Open air šíří, je podle veřejného rejstříku je společnost Karius Investments a.s., Ledařská 238/5, Braník, 147 00, Praha 4.

Majitel je nejspíše v pozici pronajímatele pozemků pořadateli. Přilehlé pozemky z obou stran, tedy parcelní číslo 2968/1, číslo LV 1956 a parcelní číslo 1928 na čísle listu vlastnictví 1372 jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, s tím že prvně jmenovaný je ve správě MČ Praha 4.

Za zmínku stojí informace z veřejného rejstříku společnosti Karius Investments a.s. Zjistit skutečné vlastníky akcií na jméno je takřka nemožné. V nově povinné evidenci skutečných majitelů je uveden pouze nepřímý vlastník. Další informace o majiteli pozemku a jeho aktivitách v ČR zjišťujeme.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem téměř každodenních koncertů v Ledárnách Braník je podle internetových stránek provozovatele Lucerna Music Bar Open Air jedna ze společností vlastníka pana Michala Filipa.

S největší pravděpodobností jde o poměrně nedávno založenou společnost LMB Open Air, s.r.o. Skutečný přímý majitel této společnosti je v evidenci skutečných majitelů transparentně uveden. Nikoliv tak skutečné bydliště majitele ve veřejném rejstříku. Další informace o provozovateli zjišťujeme.

Back To Top