Loading....

Praha neověřuje, zda štědře dotovaní pořadatelé festivalů dodržují zákony

MgA. Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy nám sdělil, že jím řízený odbor „zpětnou lustrací příjemců dotací neověřuje, zda konkrétní fyzická či právnická
osoba nebyla v roce, kdy přijala dotaci, sankcionována za správní či jiný delikt
.“

To by ještě nebylo až tak divné, pokud by ale smlouva o poskytnutí dotací pořadatelům hudebních festivalů neobsahovala tato ustanovení:

Příjemce se zavazuje při realizaci činnosti dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy a předpisy hl. m. Prahy a zajistit si potřebná povolení orgánů státní správy a samosprávy

a

Příjemce se zavazuje na místech realizace Projektu nepřekročit limit přípustné hodnoty hluku pro noční klid od 20:00 hod, do 6:00 hod, stanovený nařízením vlády č. 272/20211 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

K čemu jsou tato ustanovení o smlouvách o poskytnutí štědrých dotací? Naprosto k ničemu, protože je odbor řízený MgA. Sulženkem vůbec neaplikuje. Kvůli tomu se v Praze děje to, na co si občané z několika čtvrtí stěžují. Neuvěřitelné. Z registru smluv přitom vyplývá, že některé z festivalů dostávají na dotacích obrovské částky. Jedná Magistrát hlavního města s péčí řádného hospodáře, postupuje v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech? Není za tím například nějaká vazba pořadatelů festivalu na příslušnou radní? Zjišťujeme a ptáme se dál.

,
Back To Top