Loading....

Regulace hluku z venkovních veřejných hudebních produkcí III – Rakousko

V Rakousku mají jednotlivé spolkové země vlastní zákony k regulaci hluku z veřejných hudebních produkcí ve venkovním prostoru. Třeba v Korutanech je to Korutanský zákon o akcích z roku 2010 (naposledy novelizován v roce 2022), v Dolním Rakousku zákon akcích z roku 2015 (naposledy novelizován v roce 2020), v Tyrolsku zákon o akcích z roku 2003 (naposledy novelizován v roce 2023), a tak dále.

Obecně lze říct, že ve všech zákonech spolkových zemí je uvedena generální klauzule, podle které jsou zakázány takové akce, které mohou ohrozit veřejný klid, pořádek a bezpečnost nebo veřejnou mravnost, nebo nejsou registrovány či povoleny (včetně splnění s tím spojených nároků na místo a souladu s dalšími zákony). Tato ustanovení jsou posuzována optikou „Pokynů pro ochranu před hlukem z akcí“. Vedle toho jsou další konkrétní podmínky přímo v těchto zákonech.

Spolková země Vídeň

Logicky nejpropracovanější zákon o akcích má spolková země Vídeň. Ten dopadá na celé území hlavního města. Tento zákon 1. 12. 2020 nahradil zákon z roku 1971.

Ve Vídni je nutno předem registrovat každou akci nad 300 návštěvníků nebo „hudební vystoupení venku nebo ve stanech, kde mají být překročeny limitní hodnoty podle § 23 odst. 3, nebo v místnostech, pokud je pravděpodobné, že hlasitost hudby bude bezdůvodně obtěžovat okolí(§ 4)

Ve Vídni může akce pořádat pouze „spolehlivý pořadatel“. Spolehlivost pořadatele není dána, mimo jiné pokud „byl v posledních třech letech pravomocně potrestán za nejméně tři závažná porušení zákona o akcích, zákona na ochranu mládeže nebo zákona na ochranu zvířat…“ (§ 6)

Vlastník místa konání akce je může zpřístupnit pro pořádání akce pouze v případě, že místo konání akce odpovídá oznámením o schválení vydaným v souladu s tímto zákonem a předpisy, které se jinak vztahují na místa konání akce. (§ 11)

Podle § 18 platí, že „Akce se může konat pouze po právně závazném schválení vhodnosti.“ Registrace musí obsahovat popis události včetně „informací o hudebních vystoupeních nebo jiných činnostech náročných na hluk (emisní hodnoty).“  Dále také důkaz o splnění těchto akustických opatření dle § 23 odst. 6:

V případě venkovních akcí nebo akcí ve stanech nesmí hluk způsobený akcí přímo před okny nejbližších obytných místností v budovách překročit následující imisní limity:

Mezní hodnoty uvedené v této tabulce mohou být překročeny maximálně v počtu kalendářních dnů uvedených v tabulce níže, nejvýše však v šesti po sobě následujících dnech, pokud je to pro okolí přiměřené vzhledem k typu akce a příslušnému akustickému prostředí nebo pokud se akce koná také ve veřejném zájmu. V průběhu řízení se orgán musí řídit limitními hodnotami souvislé hladiny hluku pro denní a noční dobu (od dubna do října do 23:00 hodin) uvedenými v této tabulce

§ 43 obsahuje toto celou řadu sankčních ustanovení. V jednom z nich je uvedeno: Dojde k spáchání správního deliktu, který bude potrestán pokutou až do výše 12 000 eur, nebo v případě jeho nedodržení náhradním trestem odnětí svobody až na šest týdnů, kdokoli vystupuje jako pořadatel.Sankce jsou udělovány za desítky možných případů, například za tyto delikty:

1. provede úřadem zakázanou akci;

2.překročí úředně schválenou nebo zákonem přípustnou kapacitu místa konání akce podle § 22 odst. 3;

3.překračuje limity hluku schválené úřady nebo stanovené v § 23;

Vídeňský zákon o akcích obsahuje celou řadu dalších podmínek pro pořádání akcí, které mají za cíl ochránit návštěvníky i okolní obyvatelstvo. Celý text zákona naleznete zde:

Spolková země Burgenland

Tento zákon je přece jen jednodušší než ten Vídeňský. Vztahuje se na „obecně přístupná představení a zařízení určená k pobavení nebo poučení účastníků; Jedná se zejména o divadelní představení, koncerty, hudební festivaly, výstavy, přehlídky zvířat, přehlídky, atrakce, lidové slavnosti, degustace vín, sportovní soutěže, filmové projekce a ukázky, jakož i instalaci a provoz těch hracích automatů, které jsou podléhají legislativní pravomoci země“

Naopak vyjmuty jsou z regulace „akce s tichou hudbou v rámci pohostinské činnosti a na náklady a riziko majitele firmy ve vlastním pohostinství schváleném živnostenskými úřady“ a „divadelní akce, koncerty a výstavy v prostorách schválených stavebními úřady k tomuto účelu

V § 3 tohoto je uvedeno: „Následující akce se mohou konat pouze s povolením: 2. hudební festivaly

Podle § 4 zákona lze povolení udělit za splnění několika podmínek. Mimo jiné musí povolení obsahovat omezení „doby trvání, druhem akce, dobou konání nebo počet osob, před kterými se akce má konat, má-li se tak předejít ohrožení bezpečnosti osob nebo poškození majetku, z důvodů ochrany nezletilých osob je nezbytné, aby se zabránilo rušivým účinkům na životní prostředí nebo z veterinárních důvodů.“

Velmi inspirativní je, že podle § 5 zákona se povolení se neuděluje tomu, „kdo byl nejméně třikrát potrestán za porušení předpisů živnostenských, o akcích, prostituci, ochraně mládeže nebo bezpečnostních policejních předpisů, zákona o městské policii nebo za porušení zákona o zákazu činnosti, čl. IX odst. 1 č. 7 EGVG nebo zákona o hazardních hrách.“ Povolení k akcím musí být odebráno i v případě, kdy „pořadatel nebo jeho odpovědný zástupce byl již třikrát potrestán za porušení tohoto zákona

Podle § 9 zákona musí být zaregistrovány všechny ostatní akce. V § 10 je pak uvedeno, že „Při vystavení potvrzení nebo později s upozorněním může registrační orgán uložit pořadateli podmínky nezbytné k vyloučení porušení zdravotních, morálních nebo bezpečnostních problémů.“ V § 11 zákona je uvedeno, že registrační orgán musí akci zakázat, pokud pořadatel nesplňuje požadavky § 5, tedy spáchal v minulosti 3 přestupky.

Podle tohoto zákona se dále schvaluje místo pro pořádání akce, které musí být vhodně ve všech aspektech, tedy musí být dodrženy „stavební, požární, bezpečnostní a zdravotní předpisy před ohrožením života a zdraví osob, zejména návštěvníků akcí, jakož i ohrožením a bezdůvodným narušováním životního prostředí zejména hlukem, prachem, výfukovými plyny nebo odpadními vodami. V blízkosti místa konání akce musí být zajištěno technicky a hygienicky bezchybné odvádění odpadních vod a dostatečný počet parkovacích míst pro vozidla předpokládaných účastníků akce.“

V § 20 zákona je pak uvedeno, že „Orgány pověřené monitorováním musí ukončit akci bez předchozího řízení a bez vydání upozornění a musí učinit všechny potřebné příkazy, pokud se koná bez potřebného oprávnění nebo registrace“. Ve stejném ustanovení je pak uvedeno, že „Orgány bezpečnostní složky jsou oprávněny akci okamžitě ukončit bez dalšího řízení, pokud je to nezbytné pro zachování veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti.“

Spolková země Tyrolsko

Tyrolský zákon o akcích nad rámec obdobných ustanovení v ostatních zemích obsahuje tyto podmínky pro pořádání akcí:

Veřejné akce musí být prováděny a provozní zařízení sloužící k tomuto účelu musí být plánována, vyráběna, konstruována, instalována, upravována, provozována, udržována a opravována ve všech jejich částech tak, aby

A) odpovídala stavu techniky, zejména konstrukčním, bezpečnostním, požárním a hygienickým požadavkům;

b) neohrožovala život nebo zdraví osob ani bezpečnost majetku;

C) nezpůsobila nepřiměřené obtěžování lidí hlukem, zápachem, kouřem, otřesy, teplem, světlem nebo vibracemi ani žádným jiným způsobem;

d) nenarušovala veřejný klid, pořádek a bezpečnost nebo porušovala jiné veřejné zájmy, zejména ty, které se týkají ochrany nezletilých; výrazně neovlivňovala panoráma města, krajiny ani životního prostředí

Zákony dalších spolkových zemí

Nařízení vlády o přírodních rezervacích

Vedle těchto zákonů existují v různých spolkových zemích další zákony, které vylučují způsobovat v hluk v přírodě.  Jde například o Nařízení státní vlády o přírodní rezervaci „GipsHole“ v Lechu, kde je uvedeno:

V přírodní rezervaci nesmí být prováděny žádné změny nebo jiné zásahy, které by mohly ohrozit zájmy ochrany přírody. Podle toho je to v přírodní rezervaci zvláště zakázáno způsobovat zbytečný hluk nebo jinak zhoršovat požitek z přírody (§ 3)

Pokyny pro ochranu před hlukem z akcí

Tyto pokyny podle odst. 1.1 slouží „jako podklad pro orgány pověřené schvalováním a monitorováním akcí. Stejně tak jej však mohou využít i místní orgány a organizátoři akcí jako pomůcku pro plánování a rozhodování, např. při výběru vhodného místa.“. Dokument je tedy využitelný k posuzování splnění obecných požadavků v zákonech o akcích, tedy toho, zda nad rámec konkrétních povinností v zákona o akcí splňuje událost i obecné požadavky na klid. Dokument upravuje také způsoby měření a metody jeho hodnocení.

V preambuli tohoto dokumentu je uvedeno, že „V roce 2000 vydala Spolková agentura pro životní prostředí směrnici pro ochranu před hlukem při venkovních akcích (UMWELTBUNDESAMT 2000a). Podnětem k vytvoření tohoto pokynu byly rozsáhlé stížnosti osob, které byly během mistrovství světa ve fotbale zasaženy představeními na videostěnách. Důvodem častých stížností obyvatel byly ale také koncertní akce v hustě zastavěných oblastech a stále módnější kina pod širým nebem. Protože v Rakousku neexistovaly žádné zvláštní normy nebo pokyny pro posuzování imisí z akcí pod širým nebem, byla směrnice o ochraně před hlukem vypracována sdružením Forum Schall a zveřejněna Spolkovým úřadem pro životní prostředí.“

vedle tabulek, které už jsou uvedeny v zákoně o akcích města Vídeň stojí za zmínku odst. 3.3, kde je uvedeno: „„U koncertních akcí je standardem provoz dvou věží s reproduktory po obou stranách pódia. Při velmi velkých koncertech se věže reproduktorů – takzvané zpožďovací věže – staví také v prostoru pro diváky. Ozvučení několika reproduktory rozmístěnými v prostoru pro diváky při živé hudbě by bylo žádoucí z hlediska ochrany před hlukem, zejména ochrany diváků“. Je tedy daleko vhodnější rozmístit reproduktory mezi diváky, než umístit reprobedny po obou stranách podia, což generuje potřebu daleko větší hlukové hladiny.

Podle odst. 3. 7. 2 platí, že mezní hodnota hluku mezi diváky je 93 dB.

Back To Top