Loading....

Dublinský soud přiškrtil hudební hluk z baru

Bar Lamplighter v Dublinu je nočním klubem. Provozován byl na základě licence k provozování veřejné hudby a zpěvu tři noci v týdnu, a to v pátek, sobotu a neděli. Majitel baru ale nedodržoval podmínky této licence, která je v Irsku podmínkou k provozu tohoto podnikání. Překračoval totiž hladiny hluku uvedené v podmínkách licence. Zákon, který upravuje v Irsku udělování těchto licencí je zákon o veřejných tanečních sálech z roku 1935.

Okresní soud v Dublinu k tomu v rozsudku ve věci manželů Bruggenerových proti baru The Lamplighter ze dne 23. 5. 2023 mimo jiné uvedl:

„Ve věci Application of Michael Quinn 1974 I.R. 19 Nejvyšší soud uvedl, že „kromě záležitostí uvedených v písmenech a) až g) je soudce okresního soudu povinen přihlédnout k „jakýmkoli dalším skutečnostem, které se mohou jevit jako relevantní„. Soud má pravomoc odmítnout licenci, udělit licenci nebo udělit licenci s podmínkami, ale není oprávněn udělit nepřezkoumatelnou licenci…   …Pokud jsou k licenci připojeny podmínky, může být licence zrušena z důvodu porušení kterékoli z podmínek. Pokud držitel licence poruší jakoukoli podmínku (podmínky) připojenou (připojené) k může být trestně stíhán, neboť se jedná o trestný čin, a v takovém případě může být stíhán za porušení podmínek licence, přičemž soud může také licenci na určitou dobu zrušit.“

Všichni odborníci se zřejmě shodují na tom, že pokyny Světové zdravotnické organizace z dubna 1999 pro komunitní hluku stanovují 30 dB jako optimum pro spánek v ložnici v nočních hodinách pro trvalý hluk.“

Následně soud vynesl tento Rozsudek:

Vzhledem ke všem okolnostem uděluji požadovanou licenci na hudbu, zpěv nebo jiné podobné zábavné činnosti na tuto dobu

Pátek 20.30 až 24.30 hod.

Soboty od 20.30 do 24.30 hod.

Neděle od 20.30 do 23.00 hodin a v případě svátku do 12.30 hodin.

ale

při vyvažování práv a povinností obou stran v rámci použitelného a uplatňovaného práva na zjištěné skutečnosti, doplňuji k licenci podmínky, které podle mého názoru odpovídají přiměřeně existujícím okolnostem takto;

1. Zavedení limitéru (omezovače) zvuku s tím, že provozování veškeré hudby, zpěvu a jiných podobných zábav v rámci této licence budou provozovány pouze a výhradně prostřednictvím tohoto limitéru.

2. Hladina decibelů hluku se stanoví na max. 85 dB, což je limit pro zvukové emise z hudby, zpěvu a zábavy.

3. Limitér musí být v prostředí odolném proti manipulaci s definovaným seznamem osob, které k němu mají přístup, vedeným držitelem licence s tím, že na základě nařízení nelze nastavení limitéru měnit.

4. Limitér, který má být servisován a kontrolován a musí být ověřeno nastavení a zaznamenávání, o čemž musí být proveden písemný záznam držitelem licence jednou ročně.  

5. Všechny reproduktory v areálu Lamplighter musí být umístěny směrem od pozemku Bruggenerových.

6. V souvislosti se subwoofery budou nainstalovány požárně vyhovující gumové rohože (ověří požární inspektor), jak bylo doporučeno panem Scullym ze společnosti Fusion PA and lighting systems ltd, a to k ochraně přenosu hudebních rázů do konstrukce.

7. Reproduktory budou upevněny na držácích s izolačními průchodkami s jakýmikoli protipožárním gumovým těsněním (ověří požární inspektor), a nebo háčky, které doporučí pan Scully ze společnosti Fusion PA and Lighting Systems Ltd.

8. Časy uvedené v licenci budou přísně dodržovány.

Konečně soud uložil provádět nezávislé kontrolní měření za účelem dodržování podmínek licence.

Back To Top