Loading....

Regulace hluku z hudebních produkcí VI – Belgie

I v Belgii se na rozdíl od České republiky reguluje hluk z venkovních hudebních produkcí a festivalů. Belgie má podobně jako jiné země speciální předpisy proti hluku z festivalů a dalších venkovních akcí v podobě nařízení a vyhlášek.

Opět je třeba vyzdvihnout vnímání hluku v Belgii. Stejně jako např. ve Velké Británii je rušení nočního klidu i v Belgii trestným činem. Policie k tomu uvádí: „Náš trestní zákoník stanoví pokutu a/nebo trest odnětí svobody pro ty, kteří se provinili nočním hlukem nebo hlukem, který by mohl narušit klid obyvatel(článek 561).

ZDROJ:https://www.police.be/5311/actualites/tapage-nocturne-musique-ou-bruits-dentreprises-excessifs-quelles-regles

Nařízení vlády regionu hlavního města Bruselu o boji proti hluku v sousedství ze dne 21. 11. 2002.

Nařízení rozlišuje několik kategorií v čase:

pondělíúterýstředačtvrtekpáteksobotaneděleprázdniny
7 – 19AAAAABCC
19 – 22BBBBBCCC
22 – 7CCCCCCCC
Rozdělení do kategorií podle písmen

Pokud je hladina hluku vyšší než 27 dB (A) a hladina okolního hluku vyšší něž 24 dB (A) platí tyto maximální limity nad okolní hluk (čl. 4):

LokalitaObdobíCelková úroveň dB (A)Tónová složka dBImpulsní složka db (A)
odpočinkováC335
odpočinkováA, B6610
pobytováA, B, C6610
službyA, B, C121215

Dále je v čl. 5 uvedeno: „Specifická hladina hluku Lsp, stejně jako počet událostí N za jednu hodinu, definovaný překročením prahové hodnoty Spte, nesmí překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:“

POZN: a = limity pro zařízení jejichž provoz nelze přerušit, b = limity pro obchody a maloobchodní prodej.

Zóna 1: plochy převážně obytného bydlení, zelené plochy, plochy s vysokou biologickou hodnotou, parkové plochy, hřbitovní plochy a lesní plochy

Zóna 2: obytné oblasti;

Zóna 3: smíšené zóny, venkovní sportovní nebo rekreační zóny, zemědělské zóny a zóny společného zájmu nebo zařízení veřejných služeb

Zóna 4: oblasti regionálního zájmu a oblasti s vysokou rozmanitostí [a obchodní zóny v městských oblastech]

Zóna 5: administrativní zóny

Zóna 6: městské průmyslové zóny a zóny dopravní a přístavní aktivity, železniční zóny a zóny regionálního zájmu s odloženou zástavbou

V článku 6 upravena regulace sportovních aktivit: „Sportovní aktivity pod širým nebem ve sportovních zařízeních přístupných veřejnosti, i když je přístup omezen na určité kategorie osob, včetně diváků, nesmí překročit specifickou hladinu hluku 30 dB(A) po dobu nejméně 12 po sobě jdoucích hodin v noci ze soboty na pátek a nejméně 8 po sobě jdoucích hodin v noci z pátku na sobotu, noci předcházející zákonem stanoveným státním svátkům a výjimečně a na základě oznámení nejméně 8 dní před plánovanou dobou s možností nahlédnout do tohoto rozpisu na viditelném místě přístupném veřejnosti, včetně místních obyvatel, pro období školních prázdnin.“ (odst. 1)

„Vlastníci, ředitelé a vedoucí zařízení, v nichž se pořádají venkovní sportovní aktivity, jsou povinni vypracovat akční program s popisem opatření, která přijímají k omezení hluku z těchto aktivit. Tento akční program je vyvěšen a je k nahlédnutí u vchodu do provozovny na viditelném místě přístupném veřejnosti, včetně místních obyvatel, a obsahuje zejména následující informace:

1. popis období bez činnosti

2. seznam hlučných činností a/nebo nástrojů, jejichž používání je v prostorách klubu zakázáno, s přihlédnutím k tomu, zda se v blízkosti nacházejí obydlí;“ (odst. 2)

Výjimky:

„Aniž je dotčeno použití podmínek stanovených v nařízení vlády regionu Brusel-hlavní město ze dne 26. ledna 2017, kterým se stanoví podmínky pro vysílání zesíleného zvuku v zařízeních přístupných veřejnosti, může starosta odůvodněným rozhodnutím, udělit dočasnou výjimku z hlukových norem uvedených v čl. 4 a 5 této vyhlášky pro akce pořádané venku nebo pod šapitó.“ Starosta si ale v takovém případě musí vyžádat vyjádření okolních obcí. Žádost musí být podána nejpozději 60 dnů před zamýšleným pořádání akce.

Nařízení naleznete zde:https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002112140&table_name=loi

A jeho popis a vysvětlení zde:https://environnement.brussels/citoyen/reglementation/obligations-et-autorisations/bruit-de-voisinage-quelle-legislation

Nařízení vlády regionu Brusel-hlavní město, kterým se stanoví podmínky pro vysílání zesíleného zvuku v provozovnách otevřených veřejnosti ze dne 26. 1. 2017

Toto nařízení dělí veřejně přístupná místa podle intenzity hluku, který u zdroje vytvářen. Provozovatel tedy musí podle zařazení do své kategorie splnit konkrétní podmínky, aby mohl hudební produkci pořádat:

V kategorii do 85 dB (Aeq 15 min):

 • Na vstupenkách a v provozovně musí být tyto piktogramy:

 V kategorii do 95 dB (Aeq 15 min) a 110 dB (C):

 • Na vstupenkách a v provozovně musí být tyto piktogramy:
 • piktogramy musí být umístěny před vchodem ve velikosti min 140 x 140mm
 • musí být v každé místnosti nebo u podia instalován displej zobrazující aktuální hladiny hluku
 • pro inspekci a policii musí být k dispozici doklad o kalibraci měřícího zařízení (třída II norma IEC 61672-1)
 • pokud je hudba provozována po půlnoci musí být instalováno záznamové certifikované zařízení odolné proti manipulaci, které musí provádět záznam po celou dobu vysílání zvuku.

V kategorii do 100 dB (Aeq 15 min) a 115 dB (C):

 • Na vstupenkách a v provozovně musí být tyto piktogramy:
 • Kategorie 3 není příliš vhodná pro přilehlé budovy, budovy s nízkou zvukovou izolací nebo akce pod širým nebem, protože při takové hladině hluku jen stěží splňují hlukové normy ve svém okolí . V tomto případě je vhodné respektovat kategorii 1 
 • Piktogramy musí být vždy viditelné, za všech provozních podmínek a při jakémkoli typu osvětlení. 
 • Piktogramy musí být u dveří nebo vchodu vašeho podniku.
 • Minimální velikost této ikony je 140 mm x 140 mm.
 • V klidové zóně musí být průměrná hladina hluku za 15 minut vždy nižší než 85 dB (A).
 • Plocha pro odpočinem musí mít přibližně 10 % z celkové plochy vaší provozovny přístupné veřejnosti. 
 • Ochranu sluchu pomocí špuntů do uší musí být zdarma k dispozici
 • Musí být přítomna odborná referenční osoba, která zajistí soulad s rozšířenou řádnou legislativou
 • Musí být instalováno záznamové zařízení s displejem (dále jen zařízení), které zobrazuje hladiny hluku v provozovně
 • Při kontrole vaší provozovny musíte inspektorům a policejním službám předložit doklad o kalibraci.
 • Osoba odpovědná za distribuci zesíleného zvuku musí mít vždy přístup k hladinám zvuku distribuovaným v místnosti nebo místnostech.
 • Všechny zařízení musí být snadno dostupná pro inspektory a orgány činné v trestním řízení
 • Musí být instalováno záznamové zařízení s displejem (dále jen zařízení), které zobrazuje hladiny hluku v provozovně a eviduje historii hladin hluku a to v každé místnosti
 • Musí být uchovány všechny záznamy o hladinách hluku po dobu 30 dnů.
 • Uložená data musí být přenositelná do strukturovaného aktuálního IT formátu (txt, csv, xls atd.) s uvedením počátečního času každé periody zesíleného šíření zvuku.
 • Atd.

Z uvedeného vyplývá, že venkovní hudební produkce, aby plnila podmínky Nařízení musí být v kategorii 1, tedy musí být do 85 dB (Aeg 15min).

Podrobnější popis podmínek naleznete zde: https://environnement.brussels/pro/reglementation/obligations-et-autorisations/les-regles-relatives-la-diffusion-de-son#categorie-1-pas-de-condition-particuliere

Nařízení naleznete zde: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017012632&table_name=loi

Královský dekret stanovující akustické standardy pro hudbu ve veřejných a soukromých zařízeních

Federativní oblast Valonska používá Královský dekret stanovující akustické standardy pro hudbu ve veřejných a soukromých zařízeních z 24. 2. 1997

Podle článku 3 tohoto dekretu platí že „Veřejná a soukromá zařízení, ve kterých se vyrábí hudba, musí být uspořádána tak, aby hladina zvuku měřená v blízkosti:

1° nepřekročila hladinu hluku pozadí o 5 dB(A), pokud je nižší než 30 dB(A);

2° nepřekročila 35 dB(A), když je hladina hluku pozadí mezi 30 a 35 dB(A);

3° nepřekročila úroveň hluku pozadí, pokud je větší než 35 dB(A).

Tato hladina zvuku se měří uvnitř místnosti nebo budovy se zavřenými dveřmi a okny. Mikrofon je umístěn minimálně 1 metr od stěn a ve výšce 1,20 m nad podlahou.“

Dekret naleznete zde: https://wallex.wallonie.be/fr_BE/contents/acts/5/5027/3.html

Další zdroje informací o regulaci hluku v Belgii naleznete zde: https://immovlan.be/en/article/58860/navigating-noise-laws-in-belgium-what-you-need-to-know https://environnement.brussels/pro/reglementation/obligations-et-autorisations/diffuser-du-son-amplifie-les-regles-bruxelles

Back To Top