Loading....

Praha musí znovu řešit rušení nočního klidu festivalem v roce 2021

Dne 21.12.2022 obdržela naše iniciativa dopis od Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení občanskosprávního. Ministerstvo vnitra vrací do hry podezření ze spáchání přestupků rušení nočního klidu pořadatelem festivalu LUCERNA MUSIC BAR OPEN AIR v Ledárnách Braník z roku 2021. Věříme, že se nakonec dobereme závěru, že přestupkové oddělení MČ Praha 4 pochybilo, když nedůvodně zastavilo správní řízení o přestupcích pořadatele festivalu na základě zcela absurdního odůvodnění.

V dopise Ministerstva vnitra je mimo jiné uvedeno: „V uvedeném podání XXXXXXXXXX namítá, že jeho podnět k přezkumnému řízení byl vyřešen zasláním e-mailu v rozsahu jedné věty. To je podle něj zcela nepřezkoumatelný postup, který by možná byl ještě akceptovatelný, pokud by šlo o sdělení podle § 42 správního řádu, nicméně v tomto případě šlo o odpověď na stížnost podle § 175 správního řádu. Na Váš postup si proto opět podle § 175 správního řádu stěžuje, když vše, jak konstatuje, skončilo po postoupení stížnosti opět nic neříkajícím a nepřezkoumatelným dokumentem – Vaším přípisem ze dne 4. 11. 2022.

Ministerstvo vnitra dává podateli za pravdu. Byť vyřízení podnětu podle ustanovení § 42 správního řádu, resp. podle ustanovení § 94 správního řádu (podnět k přezkumnému řízení), nejde-li o účastníka řízení, může skončit i stručným sdělením, že nebyly shledány důvody k zahájení řízení – jakkoli vhodnější praxí je nepochybně i v tomto případě podrobnější vyjádření se k obsahu podnětu, v případě vyřízení stížnosti je nutno se s jejími důvody přezkoumatelným způsobem vypořádat. To se v daném případě nestalo.

Ministerstvo vnitra jako nadřízený správní orgán Vám proto v rámci přešetření věci ukládá, abyste se stížností XXXXXXXXXX ze dne 7. 9. 2022 znovu zabývali a podrobněji se, s ohledem na všechny uplatněné námitky vůči postupu Úřadu městské části Praha 4, k věci vyjádřili, a to v přiměřené lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto přípisu.

, ,
Back To Top