Loading....

Kasárna Karlín – jak to bylo doopravdy

Problém obrovského hluku v Kasárnách Karlín se jeho sousedi snaží řešit od té doby, co začalo objekt provozovat Pražské centrum, tedy již přes 6 let. Do té doby bylo vše bez problému. Od začátku byl objekt provozován v rozporu se zákonem, protože nebyl k těmto účelům kolaudován. Tedy 6 let Pražské centrum vědomě porušuje stavební zákon.

K tomu, že Pražské centrum ignoruje stavební úřad několik let se aktuálně vyjádřila i MČ Praha 8 https://m.praha8.cz/Vyjadreni-MC-Praha-8-k-aktualni-situaci-Kasarna-Karlin.html a je tak zřejmé, že nejde pouze o náš podnět ale dlouhodobé porušování zákona.

Pokud jde o problém s hlukem jde hned o několik zdrojů. Prvním je budova, ve které se v rozporu se zákonem odehrávají dunivé koncerty. Budova nemá odpovídající zvukové izolace, neboť nebyla kolaudována k těmto účelům. Dále je to obrovská venkovní hospodská zahrádka, která je otevřena po 22 hodině rovněž v rozporu s předpisy. V Praze totiž pro všechny kromě Pražského centra platí tržní řád. V tržním řádu naleznete pro Karlín tyto výjimky:

Žádná z těchto výjimek není pro Kasárna Karlín a už vůbec ne do 23:30 hod. Pokud by někdo chtěl namítat, že nejde o veřejné prostranství, jde a argument lichý, neboť toto ve vztahu k Praze již řešil Městský soud pod sp. zn. 8 A 2/2018-59 ze dne 24. 9. 2020. V rozsudku je uvedeno:

„39. Prvním z důvodů, pro které se žalobkyně domnívá, že vůči jejímu jednání nelze uplatnit tržní řád, je skutečnost, že se dotčená „terasa“ nachází na soukromém pozemku, který není veden jako veřejné prostranství v obecně závazné vyhlášce č. 2/2016 Sb. hl. m. Prahy. Zde je třeba nejprve uvést, že jak správní orgán I. stupně, tak žalovaný okolnost, že se předmětný pozemek nachází v soukromém vlastnictví, přičemž nejde o veřejné prostranství ani o veřejnou komunikaci, nerozporují (srov. mj. str. 9-10 správního rozhodnutí I. stupně). Správní orgány obou stupňů argumentovaly tím, že žalobkyní namítané atributy pozemku nevylučují naplnění definice „restaurační zahrádky“, která je obsažena v § 1 odst. 5 tržního řádu. V souladu se zněním citovaného ustanovení je třeba správním orgánům přisvědčit v tom, že v něm obsažená definice podmínku umístění restaurační zahrádky na veřejné komunikaci, respektive na veřejném prostranství skutečně nezahrnuje.

Jde tedy o další porušování zákona. Dalším zdrojem hluku je letní kino, které je ale provozováno na hlavní reprobedny. Letní kino vždy končí po 22 hodině a je umístěno jen desítky metrů od ložnic zde žijících lidí. I podle policejní metodiky je letní kino rušením nočního klidu:

Kompletní metodika je k dispozici zde: https://www.ceskobezhluku.cz/policie-cr-ma-diky-nam-novou-metodiku-k-efektivnimu-reseni-ruseni-nocniho-klidu/

Ostatně proto jsou v noci v kasárnách pravidelně policejní zásahy, jak již bylo z naší strany informováno zde: https://www.ceskobezhluku.cz/kasarna-karlin-videa-z-nocnich-policejnich-zasahu/

Provozoval kulturního centra výslovně odmítl (před členy Výboru pro správu majetku dne 16. 5. 2024) kino provozovat na sluchátka a tedy být ohleduplný k okolí. Pokud jde o venkovní festivaly a o to, že je někdo schopen tvrdit že zde není hluk, posuďte co se v Kasárnách skutečně děje.

Přitom již 1. 12. 2023 byl provozovatel kulturního centra z naší strany písemně, mailem upozorněn, že budeme postupovat dle stavebního práva a obrátíme se podnětem na stavební úřad, pokud nesjedná nápravu a nepřestane okolí obyvatele obtěžovat hlukem. Žádná náprava ale nebyla sjednána. Spíše naopak.

Před více než rokem přitom začala občanům marná anabáze s Magistrátem hlavního města:

15.3.2023 – Otevřený dopis primátorovi hlavního města podepsaný téměř padesáti sousedy Kasáren Karlín

22.7.2023 – Podnět bytových družstev primátorovi hl. m. Prahy, Jiřímu Pospíšilovi radnímu pro kulturu, atd.

5.1.2024 – Stížnost a žádost o nápravu radnímu pro majetek Adamovi Zábranskému

20.3.2024 – Podnět občanů projednával Kontrolní výbor MHMP. Na výboru byla promítnuta videa a bylo jednohlasně shledáno, že hluk je naprosto nepřiměřený a Adam Zábranský opět slíbil problém řešit.

13.5.2024 – Opětovná stížnost radnímu pro majetek MHMP Adamovi Zábranskému

16. 5. 2024 – Opětovný podnět občanů řešil Výbor pro správu majetku MHMP. Opět přislíbeno řešení. Vše za účasti provozovatelů kulturního centra.

Přesto všechno nebyla do uzavření Kasáren Karlín sjednána jakákoliv náprava, jakýkoliv ústupek či snaha problém řešit. Vzhledem k tomu, že obrovské hodnoty hluku naměřené v okolních bytech znamenají neobyvatelnost těchto bytů a zároveň vedení města Prahy v čele s odpovědným radním Adamem Zábranským občany zcela ignoroval, nezbylo než využít právní řád k ochraně zdraví zde žijících obyvatel. V bytech jsou zcela znatelné i vibrace a jejich užívání je prakticky nemožné.

Vide jsou z 23. 5. 2024, tedy po všech opakovaných žádostech, stížnostech a marných prosbách občanů na všechny strany, kteří se nápravy domáhají přes 6 let.

Stavební právo je majitelem kulturního centra přitom porušována právě v neprospěch občanů. Pokud by totiž postupoval v souladu se zákonem, pak by stavební úřad ve stavebním řízení posuzoval dopad staveb na okolní obyvatele. To se ale díky postupu v rozporu se zákonem nestalo. Ve stavebním řízení a dokonce i v řízení o dodatečném povolení staveb se totiž posuzuje dopad staveb do pohody bydlení okolních obyvatel a tedy zejména hluk. Posuzuje se zvuková neprůstupnost budov které mají být užívány k provozování hudební produkce. Souhlasná stanoviska dávají orgány ochrany zdraví. To vše ale provozovatel centra roky obcházel na úkor okolních občanů. Podnět byl tedy posledním možným řešením (před žalobou), když vše bylo ze strany provozovatele a hlavního města ignorováno. K pohodě bydlení existuje bohatá soudní judikatura ve prospěch občanů:

Už v rozsudku z 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005-116 (850/2006 Sb. NSS), vyložil, že pod pojmem pohoda bydlení je nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí.

V rozsudku z 31. 5. 2011, č. j. 2 As 34/2010-99, pak NSS vyjasnil, že je nutné z hlediska pohody bydlení posuzovat i samotný provoz stavby a zařízení v ní umístěných: je naopak zcela namístě posuzovat, v souvislosti s rozhodováním o dodatečném povolení nepovolené stavby, její provozní externality na okolí, neboť i ty jsou určující pro zhodnocení, zda je zachována pohoda bydlení. (…) NSS je naopak toho názoru, že je-li předmětem povolování stavba již reálně existující, a dokonce užívaná, nelze nalézt rozumný důvod, proč by k (empiricky ověřitelnému) vlivu této stavby na okolí nemělo být přihlédnuto.“

V rozsudku ze 4. 3. 2009, č. j. 6 As 38/2008-123, k tomu NSS uvedl, že „pokud účastník územního řízení poukáže na konkrétní skutečnosti, které zpochybňují splnění požadavku na pohodu bydlení, musí se stavební úřad těmito tvrzeními důkladně zabývat, i když stanoviska dotčených orgánů státní správy konstatovala dodržení předepsaných limitů zatížení. Navíc zhodnocení, zda vliv jednotlivých negativních účinků umísťovaných staveb nepřípustně snižuje pohodu bydlení, není jen otázkou obsahu závazného stanoviska dotčeného orgánu, nýbrž je záležitostí autonomního posouzení stavebním úřadem či odvolacím orgánem po zhodnocení všech relevantních skutečností. Nepřekročení limitních hodnot totiž ještě nutně nemusí znamenat, že zjištěná hladina zatížení způsobeného umísťovanou stavbou také splňuje požadavek na pohodu bydlení.“

Jen díky podnětu stavebnímu úřadu, bude konečně někdo každodenní hluk v naprosto nepřijatelných hodnotách řešit. Občané, jejichž práva jsou v důsledku porušování zákona roky pošlapávána jsou nyní účastníky řízení o dodatečném povolení staveb. Budou moci konečně uplatňovat svá procesní práva a v řízeních doložit důkazy o dopadech roky neřešeného hluku do jejich životů a zdravotního stavu.

Kulturní centrum má politické krytí. Neplatí nájem a z hlavního města získává poměrně štědré dotace na provoz.

A konečně proč tento stav hlavní město Praha celou dobu ignorovalo a teď se diví? Více o tom zde: https://www.ceskobezhluku.cz/kasarna-karlin-aneb-dopady-piratskych-kamaradsoftu-v-praxi/ a zde:https://www.ceskobezhluku.cz/kdo-financuje-kasarny-karlin-aneb-piratska-pece-radneho-hospodare/

,
Back To Top